Juridisch woordenboek

van A tot Z.

A

Aanbetaling

Een aanbetaling is het vooraf betalen van een deel van de koopprijs. Het wordt ook wel omschreven als de eerste betaling bij een aankoop of een afbetaling. Een aanbetaling geeft een verkoper zekerheid dat de koper later het product daadwerkelijk zal afnemen en betalen.

Aanmaning

Een aanmaning is een brief waarin verzocht wordt een niet betaalde factuur te voldoen. Sommige aanmaningen worden door incassobureaus en deurwaarders geschreven. Hier wordt ook in vermeld dat het uit handen wordt gegeven aan een incassobureau, indien betaling uit blijft.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid is de verplichting om de nadelige gevolgen van een bepaalde gebeurtenis te dragen. Als iemand aansprakelijk is, moet deze verhaal op zijn of haar vermogen accepteren ter voldoening van een of meer verbintenissen.

Aanvaarding

Een reactie waarmee een aanbod wordt aanvaard en waardoor een overeenkomst tot stand komt. Bijv. de handtekening onder het contract. Dit is onderdeel van het overeenkomstenrecht en is een eenzijdige rechtshandeling.

Aanzegging

Bekendmaking door middel van het uitreiken van een gerechtelijk schrijven, bijvoorbeeld een dagvaarding of een kennisgeving.

Afstand van instantie

Afstand van instantie laat zich omschrijven als intrekking door eiser van zijn rechtsvordering (de eis zoals omschreven in de dagvaarding) zolang gedaagde nog niet voor antwoord heeft geconcludeerd.

Akte van cessie

In een akte van cessie staat dat een vordering wordt overgedragen aan een andere partij. De akte van cessie is een bewijsstuk dat een vordering is overgedragen van de ene op de andere partij.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn standaard bedingen die in overeenkomsten kunnen worden opgenomen. De meeste bedrijven hanteren algemene voorwaarden waarin o.m. algemene bepalingen staan met betrekking tot facturering, niet-nakoming van de overeenkomst, opzegtermijnen en de wijze van beëindiging van het contract. Deze voorwaarden worden vaak meegestuurd met een contract of er wordt in een contract naar verwezen.

Ambtelijke handeling

Een ambtelijke handeling is een handeling waarvan een akte wordt opgemaakt. De ambtelijke handelingen die een ambtenaar mag verrichten, zijn vastgelegd. Bijvoorbeeld: dagvaarding, beslag en constatering.

Arrest

Uitspraak van een gerechtshof of Hoge Raad.

Arrondissement

Het werk- en rechtsgebied van een rechtbank. Nederland is opgedeeld in 11 arrondissementen. Binnen elk arrondissement is een rechtbank gevestigd die bevoegd is kennis te nemen van geschillen die binnen dat arrondissement vallen.

Automatische incasso

Een automatische incasso is een automatische afschrijving van een bankrekeningnummer. Een klant geeft een leverancier toestemming om het verschuldigde bedrag van zijn bankrekening af te schrijven.

B

Bankbeslag

Bankbeslag is een vorm van derdenbeslag: beslag op het saldo van de bankrekening van de debiteur. Dit kan worden uitgevoerd door een deurwaarder na het behalen van een vonnis. Dit vindt plaats in de executoriale fase van het incassotraject.

Begunstigde

De persoon of instelling voor wie bepaalde gelden en/of opbrengsten zijn bestemd en die deze moet ontvangen.

Belastingdeurwaarder

Een Belastingdeurwaarder is een deurwaarder in dienst van de Belastingdienst.

Benoemde overeenkomst

Een overeenkomst die met naam in de wet genoemd is en waarvoor in de wet vaak specifieke regels opgenomen zijn. Op een benoemde overeenkomst zijn niet alleen de algemene regels met betrekking tot overeenkomsten van toepassing, maar ook de regels die in de wet zijn opgenomen voor deze specifieke soort overeenkomst.

Beslag

In beslag nemen is het opeisen en in bezit nemen van iets. Het leggen van beslag is onderdeel van de executie fase van het incassotraject. Voorbeelden van beslagen zijn: bankbeslag, beslag op inkomsten, beslag roerende zaken, beslag onroerende zaken, conservatoir beslag, derdenbeslag en loonbeslag.

Beslag onroerende zaken

Beslag op onroerende zaken houdt in dat er beslag zal worden gelegd op niet verplaatsbare eigendommen van een debiteur. Er kan bijvoorbeeld beslag worden gelegd op het huis. Wanneer dit gebeurt zal het onroerend goed worden verkocht. Dit kan worden voorkomen door over te gaan tot betaling.

Beslag op inkomsten

Er kan beslag worden gelegd op de inkomsten van de debiteur. Wel is er een gedeelte waar geen beslag op mag worden gelegd, dit heet de beslagvrije voet. Voorbeelden van een beslag op inkomsten zijn loonbeslag, beslag op een dertiende maand, beslag op vakantiegelden en beslag op eindejaarspremie.

Beslag roerende zaken

Roerend zijn alle zaken die niet onroerend zijn. Bij beslag op roerende zaken zullen de roerende zaken worden verkocht. Dit kan worden voorkomen door over te gaan tot betaling. Voorbeelden van roerende zaken zijn auto’s en inboedel.

Beslagrecht

Beslagrecht omvat alle regels van beslag leggen van goederen. Het beslagrecht is een rechtsgebied uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Hierin staan alle soorten beslag die kunnen worden gelegd, de procedures die daarbij horen en de rechtsmiddelen daartegen.

Beslagvrije voet

Als er beslag gelegd wordt op uw inkomen (denk aan uw loon, een eventuele uitkering of alimentatie-inkomsten), dan heeft u recht op een zogenaamde beslagvrije voet. Dit is een deel van het inkomen waarop in feite geen beslag gelegd kan worden.

Besloten vennootschap (B.V.)

Besloten vennootschap betekenis & definitie. De besloten vennootschap, ook wel bv genoemd, is een ondernemings- en rechtsvorm met een beperkte aansprakelijkheid voor eigenaren. Het kapitaal komt niet van één persoon, maar is verdeeld in aandelen die in het bezit zijn van aandeelhouders.

Betaalgedrag

Bij betalingsgedrag wordt vaak gekeken naar het aantal dagen waarbinnen de klant betaald in relatie tot de afgesproken betalingstermijn.

Betaalproblemen

Betaalproblemen zijn problemen met bij het voldoen van de betalingsverplichting. Deze problemen kunnen verschillende oorzaken hebben. De meest voorkomende oorzaken zijn het ontbreken van een goed inzicht in de financiële situatie, overmatig op krediet consumeren of het wegvallen van een inkomen.

Betaalvoorwaarden

De betaalvoorwaarden zijn vooraf afgesproken voorwaarden over hoe de financiële verplichting(en) moeten worden voldaan. Denk hierbij aan de vorm, uitvoering en het tijdstip van een betaling.

Betalingsachterstand

Een te late of onvolledig betaalde rekening zorgt voor een betalingsachterstand. Ze kunnen ontstaan uit verschillende financiële verplichtingen en kunnen ook diverse oorzaken hebben.

Betalingsbewijs

Met een betalingsbewijs kan de debiteur aantonen dat zij aan haar betalingsverplichtingen heeft voldoen. Vaak is dit middels een rekeningafschrift of een screenshot van de betaling.

Betalingsherinnering

Een betalingsherinnering is een brief waarin de schrijver verzoekt om betaling van een nog openstaande factuur. Ook schrijven incassobureaus en gerechtsdeurwaarders aanmaningen om debiteuren alsnog tot betalen te bewegen.

Betalingsregeling

Een betalingsregeling is een overeenstemming tussen de schuldeiser en de debiteur waarin afspraken zijn gemaakt om de schuld af te kunnen betalen. Wanneer er niet wordt gehouden aan een gemaakte regeling is het gehele bedrag direct opeisbaar.

Betalingstermijn

De betalingstermijn is een tijdsperiode waar binnen een betaling moet worden verricht.

Betekenen

Betekenen is het officieel overhandigen van gerechtelijke stukken. Een betekening gebeurt door een exploot die aan de gedaagde partij wordt verstrekt. Dit exploot wordt door de deurwaarder afgeleverd bij de gedaagde partij, of op het juiste adres achtergelaten wanneer de debiteur niet aanwezig is. Voorbeelden van gerechtelijke stukken die betekend worden zijn vonnissen, dagvaardingen en dwangbevelen.

Betwistbaar

Een vordering kan betwistbaar zijn, wanneer er onvoldoende argumenten voor de vordering zijn of wanneer deze discutabel is.

Betwisten

De gedaagde partij kan een vordering betwisten wanneer zij vindt dat de vordering niet juist of onterecht is.

Bevel

Een bevel is een ambtelijke handeling welke door een deurwaarder kan worden uitgevoerd. In dit bevel staat aangegeven wat de wederpartij dient te doen binnen de in het bevel gestelde termijn. Voorbeelden hiervan zijn het ontruimen van een ruimte of het verrichten van een betaling.

Bewindvoerder

Een bewindvoerder behartigt de financiële belangen van degene die onder bewind is gesteld. De betrokkene heeft bijvoorbeeld moeite om zijn financiën op orde te houden.

Buitengerechtelijke incasso

Buitengerechtelijke incasso wordt ook wel de minnelijke fase van een incassotraject genoemd. Dit is het gedeelte waar geen rechter aan te pas komt. Wanneer er hier geen oplossing in wordt behaald, dan kan er worden besloten om over te gaan tot de gerechtelijke/juridische fase.

Buitengerechtelijke incassokosten

De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld in de Wet Incassokosten (WIK) welke sinds 2012 van kracht is. Aan de hand van de hierbij behorende staffel worden dan ook de incassokosten berekend.

Burgerlijk Wetboek (BW)

Het Burgerlijk Wetboek (afgekort: BW) is een Nederlands wetboek en maakt deel uit van het Nederlandse burgerlijk recht.

C

Cashflow

Cashflow is een term in de bedrijfseconomie waarmee bij een onderneming de in- en uitstroom van liquide middelen bedoeld wordt. De netto kasstroom is het verschil tussen de ontvangsten en uitgaven gedurende een bepaalde periode of voor een bepaald project.

Cassatie

In cassatie gaan betekent dat een partij in beroep gaat tegen een uitspraak bij het hoogst rechtsprekende orgaan van Nederland. De uitspraak waartegen in beroep wordt gegaan, is er een die is uitgesproken door een lagere rechtbank.

Cedent

Degene die een vordering op naam overdraagt aan een ander wordt aangeduid als cedent, de verkrijger heet cessionaris en de schuldenaar van de vordering wordt vaak aangeduid met debitor cessus of eenvoudigweg cessus.

Cessionaris

Degene die een vordering op naam overdraagt aan een ander wordt aangeduid als cedent, de verkrijger heet cessionaris en de schuldenaar van de vordering wordt vaak aangeduid met debitor cessus of eenvoudigweg cessus.

Commanditaire vennootschap

In deze vennootschapsvorm zijn er één of meer beherende vennoten en één of meer stille vennoten. Deze laatste hebben slechts een financiële inbreng en worden ook wel commanditaire vennoten genoemd.

Comparitie

In veel rechtszaken wordt als onderdeel van de procedure een speciale rechtszitting gehouden, een comparitie. De bedoeling daarvan is meer inlichtingen over de zaak te verkrijgen of te proberen de partijen tot een vergelijk te laten komen.

Conclusie van antwoord

In een procedure voor een rechtbank die wordt ingeleid met een dagvaarding, kan de gedaagde uitsluitend door middel van een conclusie van antwoord laten weten in hoeverre hij het eens is met de stellingen in de dagvaarding, en waarmee hij het niet eens is.

Conclusie van dupliek

De conclusie van dupliek is een schriftelijk stuk dat de gedaagde in een dagvaardingsprocedure gebruikt, in reactie op de conclusie van repliek van de eiser.

Conclusie van repliek

De conclusie van repliek is het processtuk waarmee de eiser kan reageren op de conclusie van antwoord.

Conservatoir beslag

In het Nederlands recht is een conservatoir beslag een beslaglegging op het vermogen van een schuldenaar ter verzekering van de betaling van een onbetaald gebleven vordering nog voordat de rechter uitspraak heeft gedaan over de juistheid van die vordering.

Consumentenkoop

Een consumentenkoop is een koop die wordt gedaan door een particulier bij een bedrijf. We spreken hier van Business to Consumer handelingen (B2C). Voor consumentenkopen gelden af en toe andere regels dan bij Business to Business (B2B). Zo zijn er specifieke vereisten voor een aanmaning voor consumentenkoop op factuur en zijn de wettelijke rente en de consumententransacties lager dan bij handelstransacties.

Contract

Een contract is een schriftelijk vastgelegde overeenkomst tussen twee partijen. Daarin staan afspraken waar beide ondertekende partijen zich aan moeten houden. Vaak gaan contracten over het leveren van goederen of diensten.

Credit management

Creditmanagement is het proces van het zo snel en volledig mogelijk innen van de financiële verplichtingen van klanten (debiteuren) aan een organisatie, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van andere organisatieonderdelen zoals verkoop en klantenservice.

Crediteur

Een crediteur is een leverancier (een persoon of bedrijf) aan wie moet worden betaald voor het leveren van een goed of een dienst.

D

Dagvaarden

Dagvaarden is een handeling welke door de deurwaarder wordt uitgevoerd. Bij het dagvaarden brengt de deurwaarder de dagvaarding officieel langs bij de gedaagde.

Dagvaarding

Een dagvaarding is een officiële, schriftelijke oproep om voor een gerecht te verschijnen. Deze wordt uitgereikt door een deurwaarder.

Debiteur

Een debiteur is een klant die nog geld moet betalen aan een bedrijf of winkel. De goederen en diensten zijn dan al aan de klant geleverd, maar de vergoeding is nog niet betaald.

Debiteurenbeheer

Debiteurenbeheer zijn alle activiteiten die een onderneming uitvoert om ervoor te zorgen dat klanten hun openstaande rekeningen betalen. Als dit niet goed georganiseerd is, kan het voorkomen dat klanten niet op tijd of helemaal niet betalen.

Debiteurenbeleid

Het debiteurenbeleid gaat over de wijze van handelen met betrekking tot de debiteuren van een bedrijf. De afwezigheid van een debiteurenbeleid of het niet consequent opvolgen hiervan kan er voor zorgen dat een bedrijf onnodig veel openstaande vorderingen heeft.

Declaratie

Staat van verschuldigde kosten wegens geleverde goederen, diensten of werkzaamheden.

Derdenbeslag

Derdenbeslag is een verzamelbegrip voor alle beslagen die een deurwaarder bij een derde legt. Bij derdenbeslag wordt er dus beslag gelegd bij iemand die eigenlijk buiten het geschil tussen de schuldeiser en de schuldenaar staat.

Derdenverzet

Het derdenverzet is een buitengewoon rechtsmiddel waardoor de derde die zich benadeeld acht door een rechterlijke beslissing, gewezen naar aanleiding van een procedure waarbij hij niet als partij betrokken was, de vernietiging van die beslissing nastreeft.

Deskundigenbericht

Soms moet er in de procedure advies worden ingewonnen bij een deskundige, bijvoorbeeld een accountant of een makelaar. De rechter kan zo’n deskundigenadvies op verzoek van een partij of ambtshalve bevelen. Het vonnis vermeldt de punten waarover het oordeel van deskundigen wordt gevraagd.

Deurwaarder

Ambtenaar die dagvaardingen en andere exploten uitbrengt en zorgt voor ontruimingen, inbeslagnemingen en executoriale verkopingen. Een deurwaarderkan ook optreden als proces- of rolgemachtigde en rechtsbijstand verlenen.

Deurwaardersexploot

Geschrift waarin de deurwaarder een vordering bekend maakt en dat aan een persoon wordt gegeven (betekend).

Dictum

Dictum is een juridisch begrip waarmee wordt aangegeven dat de uitspraak tussen twee of meer partijen wordt gegeven.

Discutabel

Discutabel is een andere benaming voor aanvechtbaar of betwistbaar.

Dossier

Een aantal documenten, nota’s en eventuele andere objecten die samen een geheel vormen.

Dossiervorming

Het vastleggen van alle informatie over hetzelfde onderwerp.

Dwaling

Bij dwaling is er sprake van een onjuiste voorstelling van zaken, in het burgerlijk recht meestal bij koopovereenkomsten. En deze onjuiste voorstelling moet zo essentieel zijn, dat zonder deze onjuiste voorstelling de overeenkomst niet was gesloten.

Dwangbevel

Een dwangbevel is een schriftelijk bevel dat is uitgevraagd namens de overheid. Door een dwangbevel kan een overheidsorgaan geld incasseren van de partij die het bevel heeft ontvangen. Een dwangbevel mag pas worden uitgevaardigd als er eerst is aangemaand. Een dwangbevel kan betrekking hebben op de invordering van belastingen.

E

Eenmanszaak

Een eenmanszaak is een bedrijfs- en rechtsvorm waarbij één persoon verantwoordelijk is voor een onderneming. Die persoon is zowel de oprichter als eigenaar van het bedrijf en is persoonlijk aansprakelijk voor handelingen en de financiën. Hoewel de eigenaar zelfstandig is, kan hij wel personeel inhuren.

Eenzijdige overeenkomst

Overeenkomst waaruit slechts één verbintenis voortvloeit en waarbij dus de ene partij een recht krijgt en de andere partij een plicht heeft.

Eindvonnis

Het eindvonnis is de laatste beslissing van een rechter in een gerechtelijke procedure. In een procedure kan een rechter in diverse stadia een vonnis uitspreken. Als het vonnis door een gerechtshof wordt uitgesproken, heet het een arrest.

Eis in reconventie

De eis in reconventie is een tegenvordering, die kan worden ingesteld door de gedaagde in een procedure die is ingeleid met een dagvaarding. Na die dagvaarding, moet de gedaagde de conclusie van antwoord indienen. Daarin wordt de eis in reconventie opgenomen.

Eiser

Eiser is de naam die in het burgerlijk procesrecht aan een procespartij wordt gegeven, die een civiele procedure begint.

Executierecht

Het executierecht is het recht dat de executie of het uitvoeren van een vonnis of een bepaald recht regelt. Het executierecht maakt deel uit van het beslagrecht.

Executoriaal beslag

Bij executoriaal beslag is er in het algemeen al een gerechtelijke procedure gevoerd, maar weigert de schuldenaar, ondanks een vonnis, nog steeds te betalen. In dat geval kan het vonnis ’ten uitvoer gelegd worden’ en kan een deurwaarder met dit vonnis in de hand overgaan tot executoriaal beslag.

Executoriale titel

Een executoriale titel is het originele stuk dat een deurwaarder nodig heeft om tot executie te kunnen overgaan. Met executie wordt in dit geval bedoeld de tenuitvoerlegging.

Executoriale verkoop

De executoriale verkoop, executie(verkoop), gerechtelijke verkoop of openbare verkoop is de verkoop van goederen van een schuldenaar ten overstaan van een openbaar ambtenaar.

Exploot

Een exploot is een proces verbaal van de ambtshandeling van een deurwaarder: het leggen van beslag, het constateren van bepaalde waarnemingen, of het betekenen van een dagvaarding of een ander processtuk.

F

Factureren

Het opmaken van een lijst met de verschuldigde kosten. Op de factuur worden de bestelde producten weergegeven alsmede de betaalgegevens.

Factuur

Een factuur is een document dat een betalingsverplichting van een klant aan een leverancier weergeeft. Een creditnota is het tegengestelde van een factuur.

Faillissement

Een faillissement is een algemeen beslag op het volledige vermogen van een schuldenaar ten gunste van alle schuldeisers tezamen.

Faillissementsrekest

Een faillissementsrekest is een gerechtelijk stuk waarin een verzoek aan de rechtbank wordt gedaan om een bedrijf failliet te laten verklaren.

Fatale termijn

Een fatale termijn is binnen het recht een afgesproken periode waarin iets gedaan of geregeld dient te worden en waaraan partijen zich dienen te houden. De fatale termijn verschilt over het algemeen per rechtsgebied.

G

Gebrek aan baten

Een faillissement wordt opgeheven bij gebrek aan baten als de beschikbare baten niet voldoende zijn om de faillissementskosten te voldoen. Preferente schuldeisers en concurrente schuldeisers ontvangen in het geval van opheffing bij gebrek aan baten geen uitkering.

Gebreke

Een partij blijft in gebreke wanneer deze niet doet wat het eigenlijk zou moeten doen.

Gedaagde

Gedaagde is de naam die in het burgerlijk procesrecht wordt gegeven aan de verwerende partij in een gerechtelijke procedure tussen burgers onderling. De gedaagde wordt door middel van een dagvaarding voor de rechtbank gedaagd om te reageren op de vordering van een eiser.

Gemachtigde

In het recht is een gemachtigde een persoon die een ander vertegenwoordigt in een juridisch geschil.

Gemeentelijke basisadministratie (GBA)

Bevat persoonlijke informatie van iedereen die in Nederland woont of gewoond heeft.

Gerechtelijke incasso

Minnelijke incassowerkzaamheden zijn alle werkzaamheden die zonder tussenkomst van een rechter plaatsvinden, zoals het versturen van aanmaningen, het opstellen van betalingsregelingen en het telefonisch aanmanen van debiteuren. Bij gerechtelijke incasso komt daarentegen wel een rechter te pas.

Gerechtelijke instanties

Gerechtelijke instanties zijn alle rechtsprekende organen. Voorbeelden van gerechtelijke instanties zijn de Hoge Raad, rechtbanken en kantongerechten.

Gerechtelijke kosten

Deze kosten worden aangemerkt als schade en komen voor vergoeding in aanmerking. Denk aan de advocaatkosten bij het innen van vordering of het in gebreke stellen van een wederpartij. Kosten die ter voorbereiding van een procedure zijn gemaakt vallen niet onder buitengerechtelijke kosten.

Gerechtelijke procedure

Als een schuldenaar ook na aanmaningen en sommaties niet betaalt, dan zal de schuldeiser vaak een gerechtelijke incassoprocedure starten. De schuldeiser vraagt in deze procedure de rechter om de schuldenaar de veroordelen om de openstaande vordering (en de inmiddels opgelopen kosten) te voldoen.

Gerechtsdeurwaarder

De gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar, belast met de taken die bij of krachtens de wet, al dan niet bij uitsluiting van ieder ander, aan deurwaarders onderscheidenlijk gerechtsdeurwaarders zijn opgedragen of voorbehouden. In de volksmond wordt vaak de term “deurwaarder” gebruikt.

Gerechtshof

Een gerechtshof is een rechterlijk college in Nederland. Normaliter spreekt een gerechtshof recht in hoger beroep. Zo kan een hof als beroepsinstantie fungeren in civielrechtelijke, strafrechtelijke en belastingrechtelijke geschillen.

Getuige

Een getuige is iemand die een bepaald feit heeft gezien of meegemaakt. We spreken onder andere over getuigen van een misdrijf, maar evenzo over getuigen van de Tweede Wereldoorlog. Bij het opmaken van een akte, zoals een huwelijk of testament, moeten getuigen aanwezig zijn.

Griffiekosten

Griffiekosten zijn de kosten die in rekening worden gebracht wanneer de rechtbank wordt ingeschakeld. De hoogte van deze kosten zijn afhankelijk van de vordering en de rechtsvorm van de eisende partij. Griffiekosten worden in een kantonzaak in eerste instantie betaald (beter gezegd: voorgeschoten) door de eisende partij. Deze kosten kunnen later op de gedaagde partij worden verhaald, als deze door de rechter worden toegewezen.

Griffierecht

Griffierecht is de bijdrage die de burger betaalt in de kosten van rechtspraak als iemand een gerechtelijke procedure instelt. Griffierecht moet vooraf worden betaald aan het gerecht waar de zaak dient.

Grosse

Een grosse is een gewaarmerkt afschrift van een ambtelijk document. In de praktijk is een grosse een afschrift van een vonnis of een notariële akte.

H

Herinnering

Een herinnering van een incassobureau is een herinnering aan een openstaande vordering. Een herinnering volgt op een factuur. Sommige partijen werken met meerdere herinneringen. Een crediteur is niet verplicht om een herinnering te sturen.

Hoger beroep

Bij hoger beroep wordt aan een hogere rechtbank gevraagd om een nieuw oordeel in een rechtszaak. Deze rechtbank bekijkt een zaak helemaal opnieuw. De partij die in hoger beroep gaat, hoopt meestal dat de hogere rechter een gunstigere uitspraak doet.

Hoge raad

De Hoge Raad der Nederlanden is de hoogst rechtsprekende instantie in Nederland en is gevestigd te Den Haag.

Hoofdsom

De hoofdsom is de oorspronkelijke hoogte van de vordering. Met andere woorden is dit het bedrag dat op de factuur staat.

I

Incasseren

Incasseren is het innen van openstaande vorderingen. Incasseren is van groot belang voor organisaties, omdat het bijdraagt aan de liquiditeit van de organisatie. Daarnaast verlaagt het bedrijfsrisico als openstaande vorderingen worden geïncasseerd. Een incassobureau is gespecialiseerd in het innen van openstaande vorderingen. Een incassobureau kan op verschillende manieren helpen. Zo kan het gehele debiteurenbeheer worden uitbesteed, kan een bedrijf of persoon er voor kiezen om een vordering uit te besteden of kan een vordering gerechtelijk worden geïncasseerd door een incassobureau.

Incasso

Incasso is het vakgebied waarbinnen men zich bezighoudt met het innen van openstaande vorderingen.

Incassobureau

Een incassobureau is een onderneming die, zonder bijzondere bevoegdheden, in opdracht van, hoofdzakelijk, andere ondernemingen, openstaande vorderingen probeert te innen.

Incassokosten

Incassokosten zijn buitengerechtelijke kosten die door een schuldeiser (crediteur) gemaakt worden als een schuldenaar (debiteur) niet of niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichting, en op de schuldenaar verhaald worden.

Incassoprocedure

Een incassoprocedure is het traject waarin een debiteur wordt gemotiveerd om een openstaande vordering te voldoen. Wanneer een bedrijf dit zelf niet kan innen, kan het met behulp van een incassobureau een incassoprocedure starten.

Ingebrekestelling

De ingebrekestelling aanmaning is de schriftelijke mededeling van de schuldeiser waarbij de schuldenaar wordt aangemaand om de overeengekomen prestatie te verrichten, waarbij tevens een redelijke termijn wordt gegeven om alsnog die prestatie te verrichten.

J

Juridisch

Juridisch is een bijvoeglijk naamwoord waarmee aangegeven wordt dat een bepaald onderwerp een relatie heeft met het recht.

Jurisprudentie

Jurisprudentie is het geheel van uitspraken van rechters. De term kan ook refereren aan de filosofie, wetenschap en toepassing van recht, maar dit concept is meestal bekend als rechtsgeleerdheid of rechtswetenschap.

Jurist

Een jurist is een vakkundige in de rechtsgeleerdheid. Hij of zij heeft een academische opleiding in de rechtswetenschap afgerond en/of beoefent een functie in de rechtswetenschap.

K

Kantongerecht

Het kantongerecht behandelt zaken tot €25.000,- en zaken over huur en arbeid.

Kantonrechter

Een kantonrechter is een rechtsprekende bij de Rechtbank die zaken als overtredingen uit het strafrecht, arbeidszaken, huurzaken en civiele zaken tot € 25.000,00 behandelt.

Kasstroom

Kasstroom is een term in de bedrijfseconomie waarmee bij een onderneming de in- en uitstroom van liquide middelen bedoeld wordt.

Koop op afstand

Overeenkomst die een consumentenkoop is en waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst slechts gebruik gemaakt wordt van een techniek voor communicatie op afstand. Bijv. internet of telefoon.

Kosteloze sommatie

Een kosteloze sommatie is een laatste mogelijkheid voor de debiteur om zonder extra kosten een openstaande vordering te voldoen. Dit wordt ook wel een kosteloze aanmaning genoemd.

Krediet

Een krediet is een zeker kapitaal (meestal geld) dat aan iemand is verstrekt maar waar op een zekere termijn een dienst of terugbetaling voor verschuldigd is, dus eigenlijk een economische term voor lening.

Kredietnemer

 

Een kredietnemer is een persoon of organisatie die een lening (krediet) heeft afgesloten bij een kredietverstrekker. Door deze lening heeft de kredietnemer een aantal verplichtingen richting de kredietverstrekker, zoals het betalen van rente en aflossing

Kredietverstrekker

Een kredietverstrekker is een bedrijf dat een lening verstrekt aan de kredietnemer (consument). De kredietnemer betaalt de kredietverstrekker periodiek rente en aflossing terug. Verschillende organisaties, zoals een bank, leasemaatschappij of financieringsmaatschappij kunnen optreden als kredietverstrekker.

L

Leverancier

Een leverancier levert goederen of diensten in ruil voor geld. Een leverancier aan een bedrijf of detailhandel kan een groothandel zijn of een fabrikant.

Liquide middelen

In de economie en de bedrijfskunde verwijst de term liquide middelen naar de activa in de vorm van chartaal geld of giraal geld of andere beleggingen die op zeer korte termijn in geld kunnen worden omgezet. Met andere woorden:

Liquiditeit

De liquiditeit geeft aan in welke mate een onderneming haar lopende betalingsverplichtingen kan voldoen.

Loonbeslag

Vorm van derdenbeslag waarbij de werkgever voor bepaalde duur een deel van het loon (tot het sociaal minimum) van de beslagen werknemer moet bevriezen of aan de beslaglegger of diens deurwaarder moet uitkeren.

M

Minnelijke incasso

Bij minnelijke incasso wordt getracht de wanbetaler over te halen tot betaling zonder tussenkomst van een rechter.

Minnelijke schikking

Een minnelijke schikking is een schikking die getroffen wordt zonder daarbij een rechter te betrekken. Deze wordt getroffen door overleg tussen de beide partijen met het doel er samen uit te komen, zonder dat daar een gerechtelijke uitspraak voor nodig is.

N

Nakosten

De nakosten zijn de kosten die worden gemaakt om de partij die overwegend in het ongelijk is gesteld, die dus de rechtszaak heeft verloren, over te halen om aan het vonnis te voldoen en zijn dus niet de executiekosten.

Natuurlijk persoon

Een natuurlijk persoon is een mens in juridische zin, als iemand die drager van rechten en verplichtingen kan zijn.

Niet-handelstransactie

Niet-handelstransacties zijn transacties tussen een natuurlijk persoon en een bedrijf. Voor niet-handelstransacties geldt een specifieke regelgeving. Een voorbeeld hiervan is dat er andere eisen gelden voor een aanmaning bij niet-handelstransacties.

No-cure-no-pay incasso

No cure no pay betekent dat je pas betaalt op het moment dat een vooraf afgesproken resultaat is behaald.

Nota

Een nota is een rekening, waarop vermeld staat wat men voor geleverde diensten of goederen verschuldigd is.

O

Onderneming

Een onderneming wordt ook wel een bedrijf genoemd en is er op gericht om winst te maken. Binnen een onderneming is het streven naar winst het belangrijkste doel.

Onroerende zaken

Een huis, bedrijfspand of fabriek plus bijbehorende grond worden onroerende goederen, onroerende zaken of vastgoed genoemd. Onder onroerend goed worden grond inclusief panden (zaken) die duurzaam met de grond verenigd zijn verstaan.

Ontruiming

Ontruiming houdt in dat een gerechtsdeurwaarder een debiteur dwingt een pand te verlaten, als deze debiteur in gebreke blijft van betaling.

Opdrachtgever

Een opdrachtgever is een persoon die, of een bedrijf dat, een opdracht verstrekt aan een opdrachtnemer.

Openbaar exploot

Een openbaar exploot is een exploot dat moet worden betekend aan iemand zonder bekende woon- of verblijfplaats wordt betekend aan het parket van het openbaar ministerie bij het gerecht van de plaats waar de zaak dienen moet, daarnaast wordt een verkorte versie van het exploot gepubliceerd in de krant.

Overbetekening

Een overbetekening is de ambtelijke handeling van de deurwaarder, waarbij hij aan de schuldenaar of derden kenbaar maakt b.v. dat hij beslag heeft gelegd en waarop het beslag is gelegd.

Overeenkomst

Een overeenkomst is een afspraak tussen twee of meerdere partijen waarbij er over en weer rechten en verplichtingen voortvloeien.

Overeenkomst op afstand

 

Overeenkomst op afstand is een overeenkomst die wordt gesloten via internet, telefoon, fax of post.

Overwaarde

Overwaarde noemt men het verschil tussen de marktwaarde van een onroerend goed en de hoogte van de hypotheek waarmee het is belast.

P

Parate executie

Parate executie is het recht om de goederen van een schuldenaar die in gebreke blijft zonder voorafgaand rechterlijk vonnis in het openbaar, naar plaatselijk gebruik, te verkopen. De pandhouder heeft dit recht krachtens de wet, maar de hypotheekhouder moet het bedingen.

Particulier

Particulier betekent dat iets niet als bedrijf of overheid is georganiseerd. In de praktijk komt het erop neer dat de gewone burger als particulier wordt aangemerkt, naast het bedrijfsleven en de overheid anderzijds.

Peremptoir

Peremptoir stellen. In het procesrecht gelden termijnen voor het indienen van processtukken. Een procespartij kan vaak uitstel vragen van deze termijnen. Als de wederpartij de partij die moet dienen peremptoir stelt, betekent dit dat aan die partij geen nader uitstel meer wordt verleend.

Pre-incasso

Een pre-incasso is een procedure waarin wordt geprobeerd de openstaande rekening te innen bij een debiteur, voordat er daadwerkelijk wordt overgegaan tot het starten van een incassoprocedure bij een incassobureau met de daarbij behorende rente en administratiekosten.

Privé vermogen

De bestanddelen van het vermogen van een ondernemer die uitsluitend of voornamelijk privé worden gebruikt en die niet op de balans van de onderneming staan.

R

Rechtbank

Een rechtbank is een officiële instantie die beslist over kwesties waar burgers onenigheid hebben over waar ze recht op hebben. Dat wil zeggen dat personen die vinden dat hen onrecht is aangedaan, zich tot een rechtbank kunnen wenden met het verzoek hun zaak te behandelen.

Reconventie

Een gedaagde in een dagvaardingsprocedure is bevoegd een tegenvordering in te stellen. Dit wordt een eis in reconventie of tegeneis genoemd. Zo’n reconventionele vordering moet meteen bij de conclusie van antwoord (in conventie) worden ingesteld.

Registergoederen

Registergoederen zijn goederen die wettelijk verplicht worden ingeschreven in een openbaar register. Op registergoederen kan een hypotheek worden gevestigd. Het bekendste voorbeeld zijn woningen en grond, maar ook een appartementsrecht is een registergoed.

Relatieve competentie

De relatieve competentie geeft geografisch gezien weer welke rechterlijke instantie zal kennisnemen van een rechtszaak.

Repliek

De repliek is het schriftelijke antwoord van de eisende partij op het verweer van de gedaagde partij. De rechter bepaalt of een conclusie van repliek nodig is of niet. De gedaagde partij kan nog reageren op de repliek door een conclusie van dupliek. In veel procedures besluit de rechter echter dat het niet nodig is om deze ronde uit te voeren.

Roerende zaken

Als roerende zaak kan worden aangemerkt elke zaak die niet onroerend is en omvat in principe alles wat niet duurzaam met de grond verbonden is.

Rol

De rol is in het procesrecht de lijst van de zaken die op de rechtszitting worden behandeld.

Rolzitting

Een rolzitting is een zitting, waarin de rechter beslist over het vervolg van de procedure. Er is geen inhoudelijke behandeling van de zaak en aanwezigheid is niet nodig. Tijdens de rolzitting wordt de dagvaarding vluchtig beoordeeld en kijkt de rechter of er door de gedaagde partij juist is gereageerd.

S

Schuldeiser

Een schuldeiser is een partij die nog geld moet ontvangen van een andere partij. Deze partij heeft een openstaande vordering tegen een schuldenaar.

Schulden

Schuld is een vordering, veelal uitgedrukt in geld, van een schuldenaar of debiteur aan een schuldeiser of crediteur. Een schuld kan ontstaan doordat een dienst of goed bij levering niet direct wordt voldaan.

Schuldenaar

De schuldenaar is degene die de schuld bezit. Het is dus degene die moet betalen.

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening, ook bekend als schuldsanering, omvat een traject waarin individuen geholpen worden om hun financiële schulden af te kunnen gaan lossen.

Sommatie

Eigenlijk is een sommatie hetzelfde als een aanmaning. Vaak noemt men de derde aanmaning een ‘sommatie’.

Steunvordering

Een crediteur kan het faillissement van een debiteur aanvragen als de debiteur is opgehouden te betalen en er naast de opeisbare vordering van de aanvrager nog minstens één andere opeisbare vordering is die door de debiteur onbetaald wordt gelaten. Deze andere vordering noemt men een steunvordering.

Surseance van betaling

Surseance van betaling is een uitstel van betaling. Surseance kan men aanvragen bij de rechter. Deze kan als aan diverse criteria wordt voldaan een beschikking afgeven, die bepaalt dat gedurende een bepaalde tijd de schuldeisers niet betaald hoeven te worden.

T

Terme de grâce

De rechter kan een huurder in een ontbindingsprocedure een laatste termijn geven om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen voordat de huurovereenkomst wordt ontbonden. Zo’n laatste kans noemen we een terme de grâce. Als de huurder niet binnen de termijn voldoet, wordt de ontbinding alsnog uitgesproken.

Tussenvonnis

Een tussenvonnis is een vonnis in een gerechtelijke procedure, waarin de rechter nog niet over alle geschilpunten definitief beslist.

U

Uitvoerbaar bij voorraad

Uitvoerbaar bij voorraad is een juridische uitdrukking die vaak voorkomt in een veroordelend civielrechtelijk vonnis. Een meer verstaanbaar synoniem is “voorlopig uitvoerbaar.”

V

Vennootschap onder firma (vof)

Een vennootschap onder firma of vof, is in Nederland en België een eenvoudige manier waarop twee of meer personen samen een onderneming kunnen oprichten. Het betekent in feite dat zij onder een gezamenlijke naam of firma optreden.

Verhaalsonderzoek

Verhaalsonderzoek is een onderzoek naar de vermogensbestanddelen van een schuldenaar.

Vernietigbaarheid

Vernietigbaarheid en nietigheid zijn verwante noties in het recht. Bij vernietigbaarheid gaat het erom dat een rechtshandeling kan worden vernietigd door een van de partijen die bij de rechtshandeling zijn betrokken.

Verstek

In een juridische procedure kan verstek verleend worden wanneer een partij niet komt opdagen. Dit houdt in dat deze procedure toch gevoerd kan worden.

Verweer

De verdediging tegen vorderingen van de eiser of tegen de verzoeken van de verzoeker in een gerechtelijke procedure.

Verzuim

Verzuim houdt in dat een partij die in gebreke is gesteld niet datgene doet wat in de ingebrekestelling wordt geëist, binnen de daarvoor bepaalde termijn.

Volatiliteit

Volatiliteit is de beweeglijkheid van iets. Dit kan betrekking hebben op een koers, maar ook op de cashflow van een bedrijf.

Volmacht

Een volmacht is een meestal schriftelijke verklaring, waarbij iemand een ander de bevoegdheid geeft om namens hem of haar bepaalde (rechts)handelingen uit te voeren. Het verlenen van een volmacht kan uitdrukkelijk of stilzwijgend geschieden.

Vonnis

Een vonnis is een beslissing van een rechter. Meer specifiek van een lagere rechter, die verbonden is aan een rechtbank.

W

Waarborgsom

Een waarborgsom is een bedrag dat als garantie of verzekering fungeert. Dit bedrag wordt in onderpand gegeven. De houder van dit bedrag kan eventuele schade op de waarborgsom verhalen. Vaak wordt er met het kopen van een huis een waarborgsom als aanbetaling betaald.

Wanbetaler

Een wanbetaler is iemand of een bedrijf dat gebruikmaakt van een dienst of product zonder daarvoor te betalen. Wanbetaling komt meestal doordat een debiteur niet kan betalen, maar vaak is er ook sprake van laksheid, of zelfs doelbewust producten of diensten afnemen met de intentie om deze niet te betalen.

Wederkerige overeenkomst

Overeenkomst waarbij elke partij verplicht is te presteren. Voorbeeld koopovereenkomst: Levering door verkoper en betaling door koper.

Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (WSNP)

De Wsnp is een wettelijke regeling die het mogelijk maakt om na 36 maanden weer schuldenvrij te zijn.

Wilsovereenstemming

Wilsovereenstemming is een wederzijdse bereidheid over te gaan tot een bepaalde rechtshandeling . Beide partijen geven bijvoorbeeld aan bereid te zijn een overeenkomst te sluiten en hiervan de gevolgen te dragen.

Woningcorporatie

Een woningcorporatie is een is een organisatie die zich zonder winstoogmerk richt op het bouwen, beheren en verhuren van betaalbare woonruimte. Zij kunnen de vorm hebben van een vereniging of stichting.

Hulp nodig?

Wij staan voor u klaar.