Wanneer u zaken doet in de business to business sector (B2B) is het versturen van herinneringen niet verplicht. Sinds 16 maart 2013 zijn betalingstermijnen wettelijk vastgelegd . Na het verstrijken van deze termijn kunt u de vordering direct ter incasso aanbieden. Hier hoeft geen herinnering / aanmaning aan te pas te komen. Bij particulieren is dit echter anders. Wanneer de betalingstermijn is verlopen bent u verplicht om eerst een 16-dagenbrief te versturen. Deze 16-dagenbrief moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. U kunt deze ook laten verzenden door Debtt om er zeker van te zijn dat hij voldoet aan al de gestelde voorwaarden.

Debtt staat bekend om haar uitgekiende minnelijke incassotraject. In dit traject komt er geen rechter aan te pas. Uw debiteur wordt intensief en via verschillende kanalen aangemaand. Dit leidt in de meeste gevallen snel tot betaling of een betalingsregeling.

Sinds 1 juli 2012 is de nieuwe incassowetgeving van kracht. Ook wel genaamd “Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten” Deze wetgeving schept duidelijkheid over de hoogte en de verschuldigdheid van incassokosten bij consumententransacties.

Het is mogelijk om het faillissement van uw debiteur aan te vragen. De faillissementsaanvraag is een uitstekend middel om betaling af te dwingen. Echter zijn er voor het aanvragen van een faillissement meerdere schuldeisers nodig. Bent u vernemend om over te gaan tot de aanvraag van het faillissement van uw debiteur en wilt u dit uit handen geven of wilt u hier advies over? Aarzel dan niet en neem contact met ons op.

Indien uw debiteur failliet is kunt u niet langer uw vordering ten gelde maken door bijvoorbeeld beslaglegging. In geval van faillissement wordt een curator aangesteld. Dit is een advocaat die hiervoor door de rechtbank wordt aangewezen. De curator ziet er op toe dat de bezitting van de failliete onderneming worden verkocht. De opbrengsten wordt verdeelt over de schuldeisers. Preferente schuldeisers hebben voorrang op concurrente schuldeisers.

Bij conservatoir beslag wordt er beslag gelegd op bijvoorbeeld een bankrekening of betalingen van derden aan uw debiteur. Concreet betekent dit dat de tegoeden die op dat moment op de rekening staan of die betaald moeten worden aan uw debiteur worden bevroren, in afwachting van de uitspraak van de rechter. Op deze wijze voorkomt u dat een debiteur in de loop van de procedure gelden of tegoeden kan onttrekken uit de onderneming. U stelt dus uw vordering veilig. Aan het leggen van conservatoir beslag zijn voorwaarden verbonden.

Met het vonnis van de rechtbank, de zogenaamde executoriale titel, is het mogelijk om beslag te leggen. Dit gebeurt door de deurwaarder. Er zijn diverse beslagen mogelijk. Zo bestaat de mogelijkheid bankbeslag te leggen of kan er beslag gelegd worden op betalingen van derden aan uw debiteur. Tevens kan beslag gelegd worden op onroerende zaken zoals vastgoed maar ook op onroerende zaken zoals auto’s, inboedel etc.

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen verschillende rentetypes. De wettelijke handelsrente, wettelijke rente en contractuele rente. De wettelijke rente geldt voor alle transacties die geen handelstransacties zijn. Dit is de rente die een schuldeiser op grond van de wet kan vorderen op een schuldenaar die niet tijdig aan zijn/haar verplichtingen voldoet. De wettelijke handelsrente is van toepassing van alle handelstransacties. Per 01-07-2018 is de wettelijke handelsrente vastgesteld op 8%. Elke half jaar wordt de wettelijke handelsrente op Europees niveau vastgesteld. Contractuele rente is de rente die contractueel door partijen is vastgelegd als de geldende rente.

U hebt als klant 24/7 de mogelijkheid om de statussen van uw dossiers te bekijken in ons online klantenportaal. In het klantenportaal is het inzichtelijk welke acties er ondernomen zijn, of er betalingen zijn gedaan en welke stappen er zullen worden genomen om een oplossing te behalen in het dossier. Indien nodig zal de dossierbehandelaar ook contact opnemen met u om toelichting te geven en eventueel aanvullende informatie te verkrijgen.

Nee, algemene voorwaarden zijn niet verplicht, maar zonder algemene voorwaarden kan uw bedrijf een groot risico lopen. In je algemene voorwaarden leg je alles rond de (ver)koop en levering vast om jezelf in te dekken tegen eventuele risico’s.

De incassokosten die aan uw debiteur worden doorberekend zijn gebaseerd op de van toepassing zijnde incassowetgeving. Indien in uw algemene voorwaarden een bepaling omtrent incassokosten is opgenomen worden de incassokosten op basis van deze bepaling berekend.

Hulp nodig?

Wij staan voor u klaar.